Marathi Stars

Marathi Actors

Harshwardhan Madhukar Patil

Anand Abhyankar

Sridhar Menon

Rohit Raut

Marathi Actress

Mansi Aggarwal

Harshada Khanvilkar

Sai Tamhankar